‎ ‎‏زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسۀ اراده است؛ و سعادت و شقاوت هر انسانی به‏‎ ‎‏ارادۀ همان انسان رقم می خورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید، باید از سرمایه های‏ عمر و استعدادهای جوانی استفاده کنید. با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و‏‎ ‎‏کسب دانش و بینش حرکت نمایید، که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و انس‏‎ ‎‏با کتاب و قلم و اندوخته ها آنقدر خاطره آفرین و پایدار است که همۀ تلخیها و ناکامیهای‏‎ ‎‏دیگر را از یاد می برد.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۳۷ - ۱۳۸

. انتهای پیام /*