‎‏بزرگ ترین وصیّت من به تو فرزند عزیز، سفارش مادر بسیار وفادار تو است. حقوق‏‎ ‎‏بسیار مادرها را نمی توان شمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک شبِ مادر نسبت به‏‎ ‎‏فرزندش از سال ها عمر پدر متعهد ارزنده تر است. تجسّم عطوفت و رحمت در دیدگان‏‎ ‎‏نورانی مادر، بارقۀ رحمت و عطوفت ربّ العالمین است.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۲۲۵

. انتهای پیام /*