انبیای خدا برای این مبعوث شدند که آدم تربیت کنند؛ انسان بسازند؛‏‎ ‎‏ بشر را از زشتیها، پلیدیها، فسادها و رذایل اخلاقی دور سازند و با‏‎ ‎‏ فضایل و آداب حسنه آشنا کنند.‏

جهاد اکبر ص ۵۰

. انتهای پیام /*