شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن

در این مختصر سعی ما بر آن است تا در هر روز یکی از گنجهای رمضان را که از آثار امام خمینی استخراج نموده ایم در اختیار علاقمندان و طالبان گنجهای حقیقی قرار دهیم. باشد که در پایا ن،  با 30 گنج آشنا شده و بهره برداری و مالکیتش را از آن خویش کنیم.

انشاء الله برای یک سال پیش رو بیمه شده و نیازهای مان را از آن منبع و سفره گسترده تامین نماییم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ماه مبارک

ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوتهای روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش می فرمایند که دعیتم الی ضیافة الله . ضیافتهای خدا با ضیافتهای مردم فرقش این است که وقتی شما را یک اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی بروید در آن مهمانی به حسب فراخور حال، یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه اش روزه است، آن ضیافت خداست؛ یک شعبه اش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است قرآن است. شما دعوت شده اید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راه هایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیلة القدر. ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان و ورود در «ضیافة الله». شما وقتی که می خواهید به مهمانی بروید خوب، یک وضع دیگری- غالبا البته -، یک وضع دیگری خودتان را درست می کنید. لباسی تغییر می دهید و یک طور دیگری وارد می شوید. آنطوری که در خانه هستید یک تغییری می دهید. ماه شعبان برای این است که همان مهیا بودنی که می خواهید مهمانی بروید، خودتان رامهیا می کنید و سر و ظاهرتان را، سرو صورتتان را یک قدری فرق می گذارید با آن وقتی که در خانه هستید. در ضیافت خدا، ماه شعبان برای مهیا کردن این افراد است، مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه است. من ندیده ام در ادعیه، دعایی را که گفته شده باشد همه امامها این دعا را می خواندند، در دعای شعبانیه این هست؛ اما من یادم نیست که در یک دعای دیگری دیده باشم که همه ائمه این رامی خواندند. این مناجات شعبانیه برای این است که شما را، همه را مهیا کند برای «ضیافة الله».(صحیفه امام ؛ج13، ص30-31 )

. انتهای پیام /*