تعداد 5 مورد یافت شد

منافع ملی از دیدگاه امام خمینی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏منافع ملی از د ها، جهت گیری های دولت و ملت در ارتباط است و از سوی دیگر با آرمان ها و اهداف ملی نیز رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. از ... دارد و امت اسلامی گام های مؤثرتر و سریع تری به سوی اهداف و آرمان ها خواهد برداشت.‏ ‏‏ ‏ ‏‏پیشینۀ تاریخی منافع ... و دولت مردانِ اواخر قرن نوزدهم تغییری محتوایی کرده و گرایش آرمان گرایانه ای به خود گرفت. این دیدگاه که اوج آن را در ... بس طولانی تر داشته است؛ چرا که مفاهیم کلیِ سیاسی، از قبیل آرمان های ملی، اهداف ملی و منافع ملی و ... کم و بیش برای همه ... و بروز داشته و دارد. اصولاً حکومت ها در راه دست یابی به آرمان های خاصی می کوشیدند تا منافع مردمی خاصی را در حکومت ...

امام خمینی و نظم سیاسی بین المللی

منظر دینی و مذهبی ، سیاست فرامرزی امام،بالضروره دارای این آرمان نهایی است که در کوتاه مدت تمام جهان اسلام و در دراز ... فقه سنتی ، جهان را به دارالسلام و دارالفکر تقسیم می کند و آرمان خواهانه امیدوار است که به زودی روزی فرا رسد که انقلاب ... الملل متحد قلمداد کنند.‏ ‏‏حملۀ عراق به ایران باعث شد این آرمان طلبی ها فروکش کند و موجب شود که ایران تا حدّ زیادی از ... از سوی دیگر ، تا حدّ زیادی همۀ کشورها را مجبور می کند که آرمان ها و خواسته های خود را در قالب نظم موجود دنبال کنند . ... ‏‏ ‏ ‏‏ امام خمینی و نظم سیاسی بین المللی‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏سید حسن امین ...

سیاست خارجی دولت اسلامی

سیاسی ایشان در بُعد خارجی دچار تغییر و تحول (مثل حرکت از آرمان گرایی به واقع گرایی) شده است؟‏ ‏‏سؤال اول شکل توصیفی، ... عاشورا(احیای دین و امر به معروف و نهی از منکر) بر اهداف آرمان های انقلاب اسلامی ایران انطباق داشته، شکی نیست. در عین ... همانند مطلق گرایی، قهرمان پروری، اقتدارگرایی، تکلیف گرایی، آرمان گرایی، منفی نگری و کم توجهی به فرهنگ مدارا و تساهل، ... و هم ناشی از درک عمیق تر مقتضیات روابط بین الملل و گذار از آرمان گرایی به واقع گرایی است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ... ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام خمینی‏ ‏‏سید صادق حقیقت‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏بررسی ...

اصول و مبانی دیپلماسی اسلامی

قرارداد دوستی با رژیم‏ ‏‎[[page 82]]‎ ‏اشغالگر قدس به آرمان مسلمانان خیانت کرده اند که در این مورد می توان از ... کشورهای خائن‏ ‏‏حضرت امام بر قطع رابطه با کشورهایی که به آرمان فلسطین خیانت کرده اند، تأکید داشتند و در این خصوص از ... تری شود.‏ ‏‏ ‏ ‏‏1 ـ حمایت از مسلمانان‏ ‏‏به منظور تحقق آرمان امام خمینی مبنی بر وحدت جهان اسلام، ایشان بر حمایت از ... ‏‏ ‏ ‏‏ ‏اصول و مبانی دیپلماسی اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏دکتر محمدرضا ... امام خمینی(ره)‏ ‏‏ ‏ ‏‏دکتر محمدرضا دهشیری‏ ‏‏مقدمه‏ ‏‏امام خمینی به عنوان فقیهی سیاست مدار که دیدگاه های سیاسی ...

مصالح ملی معیار روابط برون مرزی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏مصالح ملی معیا و از دیدگاه هنجاری و اصولی «نفع ملی» مجموعۀ ایده آل ها و آرمان هایی است که یک کشور در مسیر هدایت سیاست خارجی خود ... مصالح و منافع با توجه به داده ها منکر نیستیم. ایدآل ها و آرمان ها با توجه به واقعیت موجود نیز می تواند در تعیین مصالح ... بلند مدت‏ ‏‏«این اهداف بندرت محدود به زمان می باشد و شامل آرمان ها و تصورات رهبر و یا کشوری در باره ایجاد یک سیستم یا ... ملی خود شمارد. حال پرسشی مطرح است که در عصر حاضر که به قول امام خمینی (ره) ‏‏«دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و یک شهر ... که از دیدگاهای خاص همان کشور جنبه برون مرزی دارد.‏‎[5]‎‏» امام نیز به لحاظ دیدگاهی اسلامی در مورد روابط خارجی می گویند ...