تعداد 53 مورد یافت شد

مقاله «انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «انقلاب اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ... اسلامی و الگوی بدیل نوسازی» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ...

مقاله «مذهب و نوسازی در ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «مذهب و نوسازی در ایران: مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س)» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ... مطالعه موردی مواضع امام خمینی(س)» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ...

مقاله «مذهب و توسعه در ایران» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

مقاله «مذهب و توسعه در ا بررسی سه دیدگاه پس از انقلاب اسلامی ایران» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ... سه دیدگاه پس از انقلاب اسلامی ایران» به قلم "یحیی فوزی" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد و متن آن در دسترس ...

نگاهی به شمارگان دوم و سوم فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

به گزارش پایگاه پژوهشی و اطلاع است و دکتر "منصور انصاری " مسئولیت مدیرمسئولی و دکتر "یحیی فوزی" سردبیری آن را برعهده دارد. دکتر ابراهیم برزگر، ... دارد. دکتر ابراهیم برزگر، دکتر عبدالرحمان عالم، دکتر یحیی فوزی، دکتر فردین قریشی، دکتر داوود فیرحی، دکتر فرهاد ... است و دکتر "منصور انصاری " مسئولیت مدیرمسئولی و دکتر "یحیی فوزی" سردبیری آن را برعهده دارد. دکتر ابراهیم برزگر، دکتر ... دارد. دکتر ابراهیم برزگر، دکتر عبدالرحمان عالم، دکتر یحیی فوزی، دکتر فردین قریشی، دکتر داوود فیرحی، دکتر فرهاد درویشی، ...

نگرش امام خمینی(س) به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل

‏‏ ‏ ‏& به عنوان یک راهکار بدیل‏ ‏‏ ‏ ‏‏یحیی فوزی‏‎[1]‎ ‏‏ ... فصلنامه نامه پژوهش؛ شماره 8.‏ ‏‏13ـ فوزی، یحیی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات مرکز اسناد ... ‎‏اسلامی، 1363.‏ ‏‏14ـ فوزی، یحیی؛ «مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از ... حسین بشیریه؛ دولت عقل؛ تهران؛ نشر علوم نوین؛ 1374. )) یحیی فوزی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات انقلاب ... همان، ص 34. )) آلوین سو، همان ص 201. )) همان ص 200. )) یحیی فوزی؛ در مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از ...

نگرش امام خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل

نگرش امام خمینی به اقتصاد اسلامی به عنوان یک راهکار بدیل یحیی فوزی[1] چکیده در این مقاله ضمن بحث از دو مکتب ... اسلامی، 1379. 12ـ فصلنامه نامه پژوهش؛ شماره 8. 13ـ فوزی، یحیی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات مرکز اسناد ... تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1363. 14ـ فوزی، یحیی؛ «مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از ... بشیریه؛ دولت عقل؛ تهران؛ نشر علوم نوین؛ 1374. [6] )) یحیی فوزی؛ مذهب و نوسازی در ایران؛ تهران: انتشارات انقلاب ... سو، همان ص 201. [23] )) همان ص 200. [24] )) یحیی فوزی؛ در مذهب و توسعه در ایران: بررسی سه دیدگاه بعد از ...

انقلاب فرهنگی؛ جنبشی برای ایجاد تحول در نظام دانشگاهی

*دکتر یحیی فوزی؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب ... یحیی فوزی؛ عضو هیات علمی پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب ...

پانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب ا جهان معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی ... معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی ...

سیزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب ا جهان معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی ... معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی ...

بررسی قیام 15 خرداد در گاهنامه الکترونیکی نقطه عطف

در آستانه سالروز قیام 15 خرداد پیش زمینه های سیاسی و اجتماعی قیام 15 خرداد عنوان یادداشت یحیی فوزی است. وی عضو هیات علمی و دانشیار گروه اندیشه سیاسی ... زمینه های سیاسی و اجتماعی قیام 15 خرداد عنوان یادداشت یحیی فوزی است. وی عضو هیات علمی و دانشیار گروه اندیشه سیاسی در ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6