-امام خمینی (س) در سخنرانی مربوط به انقلاب فرهنگی و اصلاح دانشگاه ها تأکید می کنند که "... ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم... آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است..." (صحیفه امام؛ ج:12؛ ص:252) اما در حال حاضر ترس از حصر اقتصادی و وابستگی فرهنگی مشاهده می شود، علت آن چیست؟

لازم به یادآوری است که برخی موضوعاتی که رهبران فکری و سیاسی به عنوان رهنمود بیان می دارند، ماهیت اقتضایی دارد، یعنی با توجه به شرایط زمانی– مکانی و یا با توجه به اولویت هایی که پیش می آید و یا به جهت یادآوری موضوعاتی می باشد که مورد غفلت قرار گرفته است.

بیشتر ...

سلام. من (مرد) خواهری ناتنی (از مادر یکی) داشته ام که از دنیا رفته است. و تنها ورثه ی او ، من و یک خواهرم می باشد که از پدر مادر یکی هستیم و متوفی از مادر با ما یکی است. تقسیم اموال در بین ما چگونه ...

با سلام و تحیت در رابطه با ارث خواهر و برادر لازم است به مسائل زیر توجه شود: 1. خواهر و برادر در طبقه دوم ارث قرار دارند و مادامی که از طبقه اول (والدین و فرزندان میت) کسی موجود باشد، طبقه دوم ارث نخواهند برد. 2. خواهر و برادرها سه دسته اند: پدر و مادری (ابوینی)؛ مادری (امی): مادر آنها یکی است و پدرها مختلف ؛ پدری (ابی): پدر آنها یکی است ولی مادر آنها جداست. 3. با وجود خواهر و برادر ابوینی، خواهر و برادر ابی از ارث محروم میشود: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر پدری که از مادر با میّت جدا است ارث نمی برد، (رساله توضیح المسائل امام خمینی، مسأله 2742) 4. اگر وارثان میت خواهر و برادر ابوینی یا ابی باشند، سهم برادر دو برابر خواهر میباشد: ... و اگر وارث میّت برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر برادری دو برابر خواهر می برد، مثلاً اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را پنج قسمت می کنند، هر یک از برادر ها دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را می برد. (همان، مسأله 2741) ... و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می برد.(همان، مسأله 2742) 5. اگر وارثان میت خواهر و برادر امی باشند، اموال میت به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود: اگر وارث میّت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد (که از پدر با میّت جدا است) همه مال به او می رسد و

بیشتر ...