• پس از وفات شخص اولویت با ارث وراث است؛ یا با حق خدا نظیر قضا نماز، روزه و حجّ که بر گردن میت است؛ و یا با اداء حق مردم مثل قرض، مظالم و مهریه همسر؟

    وظایف و تکالیفی که از سوی خداوند حکیم متعال و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله بر عهده انسان قرار داده شده است، یا موقت است و یا غیر موقت؛ موقت به واجبی گفته می شود که برای انجام آن محدوده زمانی مشخصی تعیین شده است مانند نمازهای پنج گانه؛ ... برخی از واجبات موقت به گونه ای است که اگر در زمان مقرر شرعی انجام نگیرد و یا به صورت درست و صحیح صورت نگرفته باشد، بر مکلف لازم است که آن را در خارج از وقت جبران نموده و به اصطلاح قضا نماید. ... بعض از وظایف مانده بر ذمه میت به نحوی است که بر وارثان او لازم و واجب است که در صورت آگاهی از آن، به آن ها اقدام کرده، و حتی بر ارث مقدم دارند چه رسد بر وصایا

  • معیار در وجوب کفاره محرمات حال احرام چیست؟ آیا کسی که از روی جهل، فراموشی و سهو و غفلت مرتکب آن شده باشد، باید کفاره بدهد؟ از روی اضطرار و ناچاری باشد چطور؟

    بر کسی که در حال احرام حج یا عمره می باشد واجب است که از یک سری کارهایی که محرمات احرام گفته می شود، خودداری و اجتناب نماید. نسبت به محرمات حال احرام با چند وجه مواجه هستیم؛ یکی بعد تکلیفی است که منظور از آن همان حرمت ارتکاب و گناه بودن آن هاست و توبه از آن واجب می باشد، و دیگر اثر وضعی آن یعنی بطلان حج و عمره و همچنین وجوب و لزوم کفاره به واسطه انجام بعضی از محرمات است. محرماتی که انجام آن ها کفاره دارد و مقدار و نوع کفاره در هر یک، همچنین مواردی که موجب کفاره نیست، در پاسخ به پرسش های دیگر به اختصار بیان شد، اکنون یک پرسش کلی مطرح است که یک قاعده در پاسخ به آن باید ارائه شود. اما سؤال مورد نظر؛ آیا کفاره محرمات احرام منحصرا در صورت علم و عمد واجب و لازم می گردد یا در صورت ارتکاب از روی جهل به حکم، غفلت و فراموشی هم کفاره واجب می شود؟ ...

  • کدام یک از اعمال حج و عمره مشروط به طهارت است و باید با وضو و غسل انجام شود؟

    حج و عمره هر یک دارای اعمال مخصوص به خود است که با کیفیت مشخص و ترتیب معین انجام می گیرد. اعمال واجب عمره تمتع به ترتیب عبارت است از: احرام عمره، طواف عمره و نماز آن ، سعی و تقصیر. و در عمره مفرده طواف نساء و نماز آن که بعد از تقصیر انجام می گیرد، نیز واجب می باشد. و اعمال واجب حج عبارت است از: احرام حج، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، اعمال روز عید قربان در منی یعنی رمی جمره عقبه، ذبح یا نحر قربانی و حلق یا تقصیر؛ اعمال مکه که مراد از آن طواف حج و نماز آن، سعی و طواف نساء و نماز آن می باشد؛ مبیت در منی و رمی جمرات سه گانه. مناسک حج و عمره که فهرست آن گذشت هر چند که همه آن ها عبادت محسوب می شوند و باید تک تک آن ها به انگیزه اجرای فرمان خداوند بزرگ و رضای او و با اخلاص و به قصد قربت انجام شود، لیکن طهارت از حدث یعنی انجام غسل های واجب و وضو شرط بعضی از آن هاست نه همه آن ها. ...