هر روز با امام / ۴ آذر / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

در این نوشتار سعی بر این است که به اهم وقایع و رخدادهای حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) اشاره گردد. ضمنا در ادامه مناسبتهای ملی و مذهبی روز را در سیره و اندیشه امام جستجو می کنیم.

کد : 176879 | تاریخ : 04/09/1400

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ نامه به علمای ارومیه درباره وحدت کلمه
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۰۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به علما و مردم هندوستان در ضرورت همدردی با ملت ایران
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۰۳

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره مقابله با تبلیغات و تهدید امریکا
اهم بیانات:
دامنۀ این مبارزات هر چه گسترده تر می شود، دامنۀ تبلیغات هم بر ضد آن گسترده تر‏‎ ‎‏می شود. اول که مبارزات کمتر بود و آرامتر بود، تبلیغات هم به همان حجم کمتر بود در‏‎ ‎‏داخل و خارج؛ و حالا که مبارزات بالا گرفته است، دست و پا می کنند آنهایی که‏‎ ‎‏می خواهند شاه را نگه دارند، چه قشرهایی که در داخل دارد از عمال و چه قشرهایی که‏‎ ‎‏در خارج هستند، چه آنهایی که طمع به کیسه شاه دارند و چه آنهایی که طمع به مخازن‏‎ ‎‏ایران دارند، اینها همه دسته جمعی به دست و پا افتادند و دامنۀ تبلیغات را هر چه بیشتر‏‎ ‎‏گسترده تر کردند و می کنند.
تو خودت می دانی که ایران را پایگاههای امریکا درست کرد؛ پایگاه برای امریکا‏‎ ‎‏درست کردید. اگر یک مملکتی مستقل باشد تو‏‏[‏‏ی‏‏]‏‏ دهن تو می زند که پایگاه در ایران‏‎ ‎‏بخواهی درست کنی! تو که می دانی که در کوهستانهای ایران پایگاه برای شما درست‏‎ ‎‏شده است، یک مملکت مستقل ـ یک حکومت مستقل ـ که نمی گذارد که در مملکتش‏‎ ‎‏پایگاه درست بشود و کوهستانهایش چه بشود. تو می دانی که به سر اقتصاد ایران چه‏‎ ‎‏آوردی و خزاین ایران و مخازن ایران را چطور غارت کردید و بردید.‏
یکوقت عرض کردم که الفاظ از معانی خودش تهی است. این عصر ما یک‏‎ ‎‏عصری است که الفاظ گفته می شود لکن معنا آن معنا را نمی دهد. ایشان می گوید که ایران‏‎ ‎‏«آزاد» است، زیاد آزاد است! در همین حرفش هم گفته من خوشحالم از اینکه شاه‏‎ ‎‏آزادی به مردم داده است! شما خوشحالی؟! این آزادی است که به ما داده؟! الفاظ را‏‎ ‎‏می گویند اما معنا ندارد این الفاظ! الفاظِ بی معنی می گویند. آزادی، یا معنایش به معنای‏‎ ‎‏اختناق است ـ ایشان آزادی را می گوید و مرادش اختناق است ـ یا می گوید و سرش‏‎ ‎‏نمی شود چه می گوید! نمی توانیم ما بگوییم که یک آدمی الفاظی را می گوید و نمی فهمد‏‎ ‎‏چه چیز دارد می گوید.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۰۴ - ۱۱۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ابعاد جنایات و خیانت های شاه
اهم بیانات:
شما همه چیز را از خارج وارد می کنید. هر چه هست یا از اسرائیل می آید؛‏‎ ‎‏دشمن اسلام! خدا می داند که این مرد نسبت به اسلام چه خیانتها کرده است. اسرائیل که‏‎ ‎‏دشمن اسلام است، با مسلمین الآن در جنگ است، این از همان اول این را شناختند.‏‎ از‏‎ ‎‏اول، از بیست و چند سال پیش از این، حدود سی سال، بیست و پنج سال پیش از این،‏‎ ‎‏اسرائیل را که در جنگ بود با مسلمین اینها به رسمیت شناختند! و ابتدایش بروز ندادند؛ و‏‎ ‎‏آخرش هم حالا که می بینید که الآن یکی از افرادی که سینه می زند برای محمد‏‎ ‎‏رضاخان، برای بقای اوست، اسرائیل است که می گوید نفت ما از بین می رود؛ برای اینکه‏‎ ‎‏نفت او را اینها دارند می دهند؛ یعنی نفت بلاد مسلمین را می دهند به دشمن مسلمین که‏‎ ‎‏جنگ کند با مسلمین! یک همچو خائنی است این مردک! نفت ما را با تانکرهای‏‎ ‎‏خودشان، با وضع خودشان می رسانند به آنها؛ آنهایی که با همین نفت جنگ می کنند با‏‎ ‎‏مسلمین و غصب کردند زمینهای مسلمین را ـ عرض می کنم ـ همه چیز مسلمین را از بین‏‎ ‎‏بردند. فلسطین را چه کردند، بیت المقدس را غصب کردند. این یکی از خیانتهایی است‏‎ ‎‏که این مرد به اسلام و مسلمین کرده است که در ایران هم همین طور؛ این هم این‏‎ ‎‏فلسطینی ها. بهترین زمینِ ـ اینطوری که به من اطلاع داده اند ـ بهترین زمین ایران دست‏‎ ‎‏اسرائیلی هاست؛ بهترین زمین دست این یهودیهای اسرائیلی است که آنها کار می کنند‏‎ ‎‏باهاش و منافعش را آنها دارند می برند.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۱۲ - ۱۲۰

***

قم، ۱۳۵۸_ پیام به جنبش های آزادی بخش جهان (اشتباه بزرگ کارتر)
اهم پیام:
یکی از اشتباهات بزرگ آقای کارتر و امثال او آن است که عمق نهضت اسلامی عصر‏‎ ‎‏حاضر و نسل معاصر را نشناخته اند. آنان با افکار جنون آمیز قدرتمندان و بیماری روحی‏‎ ‎‏مستکبران، به نهضتهای معاصر و ملتهای از قید اسارت روحی رها شده می نگرند. و این‏‎ ‎‏اشتباهی است فتنه انگیز. باید ملتهای اسلامی، با وحدت ایمانی و قدرت الهی، آنان را‏‎ ‎‏برای همیشه از این اشتباه بیرون آورند. باید شرق و جمیع مستضعفین و ابرقدرتها و تمام‏‎ ‎‏مستکبرین خود را بیابند و خودِ گمشده را پیدا کنند. آنان از اسارت تبلیغات بلندگوهای‏‎ ‎‏شیطانی بیرون آمده، و قدرت خدایی توده ای خویش را دریابند، و اینان به زبونی واقعی‏‎ ‎‏خود در مقابل ملتهای بپا خاسته واقف شوند، تا آرامش، دنیا را فراگیرد و دست ستمگران‏‎ ‎‏از جنایات کوتاه شود.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۰۹ – ۱۱۱

***


قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای مهدی ربانی املشی (رسیدگی به مشکلات استان گیلان)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۱۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران تهران (شناخت شرایط زمان و مکان)
اهم بیانات:
شما بدانید این را که از هر اجتماعی که امروز بشود، و اجتماعی باشد که تویش یک‏‎ ‎‏تشنجی باشد حتی برای یک مطلب حقی، باید دست برداریم و برویم سراغ آن مسئله‏‎ ‎‏اصلی. اگر اینطور نکنیم این به نفع آنهاست. آنها ازش استفاده می کنند. شیاطین اند آنها.‏‎ ‎‏از این جهت من آن چیزی را که به صلاح ملت است، به صلاح اسلام است، به صلاح‏‎ ‎‏شماست باید عرض کنم. و آن اینکه مسئله صحیح است، حق است، اما تشنج صحیح‏‎ ‎‏نیست. قوای شما باید الآن همه مجتمع در یک راه باشد. قوای فکریتان و قوای‏‎ ‎‏غیرفکریتان همه باید در یک راه برود. امروز که ما مواجه شدیم با این مسئله، اگر‏‎ ‎‏منحرف بشویم، ولو به یک مطلب بسیار خوبی که فرض کنید که یکی از مسائل بزرگ‏‎ ‎‏اسلام است، اما الآن مسئلۀ درجۀ اول حفظ اسلام است. شما می خواهید برای اسلام‏‎ ‎‏خدمت بکنید.‏
در رأس همۀ مسائل اسلام این قضیۀ مواجهه با امریکاست. اگر بخواهید قدرتها‏‎ ‎‏را جدا کنیم از هم، بخواهیم از هم جدا کنیم، قوا از هم منفصل بشود، کشیده بشود از این‏‎ ‎‏طرف و از آن طرف، اینها همه اش به نفع امریکا تمام می شود. و دستهایی در اینجا هست‏‎ ‎‏برای ایجاد یک همچه مسائل. این مسائل را ایجاد می کنند. و گاهی هم استفاده از روح‏‎ ‎‏پاک جوانان می کنند. این جهت خیلی باید مورد نظر همۀ آقایان باشد، که نبادا یک وقتی‏‎ ‎‏ما از آن مسیری که داریم، که امروز فقط یک مطلب است، و آن اینکه الآن دشمن ما‏‎ ‎‏امریکاست. و باید تمام تجهیزات ما طرف این دشمن باشد. نبادا یک وقتی یک تبلیغات‏‎ ‎‏سوئی بشود. و یک چیزهایی بشود که اسباب این بشود که نظرهای ما تشتت پیدا کند.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۱۷ - ۱۲۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج (ضرورت حراست از اسلام و کشور)
اهم پیام:
ملت عزیز با توجه به اینکه قدرتهای جهنمی از هر طرف در صدد به شکست کشاندن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، که دست آنان را از چپاول اموال این ملت مظلوم کوتاه کرده‏‎ ‎‏می باشند، باید همگی تشریک مساعی در رفع مشکلات کشور عزیز نمایند و در پیشبرد‏‎ ‎‏اهداف اسلام بزرگ از هیچ کوششی دریغ ننمایند، و هر گروه و دسته ای در هر مقام، در‏‎ ‎‏این هدف عالی اسلامی کوشا باشند.‏
مجلسیان در تصویب لوایحی که از ارگانها به آنها می رسد با تحقیق و تدقیق و‏‎ ‎‏مراعات موازین اسلامی تسریع نمایند و مواردی که احتیاج به تشخیص متخصصین دارد‏‎ ‎‏از آنان دعوت و مشورت و نظرخواهی نمایند. و شورای نگهبان در نظارت بر قوانینی که‏‎ ‎‏می گذرد، چه مربوط به مسائلی باشد که تماس با احکام اولیۀ شرعی دارد یا احکام ثانویه،‏‎ ‎‏با مراعات همۀ جوانب نظر دهند. و دولتمردان در اجرای قوانین مذکور تسریع و در عدم‏‎ ‎‏تجاوز از حدود قانون سختگیری نمایند و متجاوزان ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ از هر قشر و دسته ای باشند به‏‎ ‎‏دادگاهها بسپارند تا به مجازات برسند. و شورای قضایی در کار پر زحمت و ارزندۀ خود‏‎ ‎‏با سرعت عمل، مسئلۀ مهم مشکل قضا را حل نماید.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۸۶ - ۳۸۹
***
جماران، ۱۳۶۱_ بیانات در جمع فرمانده و نماینده امام در ژاندارمری (زنده نگهداشتن روح ایمان)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۱۰

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت (اهمیت انجمن های اسلامی)

اهم بیانات:
مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت‏‎ ‎‏[‏‏باید‏‏]‏‏ بدانند که این مجلس پشتوانۀ کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقلال‏‎ ‎‏کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که‏‎ ‎‏ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر. باید همانطوری که اعلام می کنند و آن روزی‏‎ ‎‏که اعلام می کنند که آقایان بروند و افرادی را که تعیین کرده اند بزرگان به آنها رأی بدهند‏‎ ‎‏و کسانی هم که خودشان میل دارند که رأی بدهند، بروند و شرکت بکنند. در آراء‏‎ ‎‏آزادند؛ هرکس را می خواهند انتخاب کنند، ولیکن شرکت داشته باشند. اینطور نباشد که‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ آمال و آرزوی استعمار را در ایران انجام بدهند. شرکت نکردن در‏‎ ‎‏این امر مورد آمال آن کسانی است که می خواهند این کشورها را و کشور اسلامی ما را به‏‎ ‎‏انحراف بکشانند و هر چه ذخایر دارند ببرند. از این جهت، من به همۀ ملت سفارش‏‎ ‎‏می کنم، به زن و مرد سفارش می کنم که هر کس به حد قانونی رسیده است، در این‏‎ ‎‏مجلس، در این انتخاب شرکت کند
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۱۱ - ۱۱۵


***

انتهای پیام /*