مخالفان مولوی و عدم حظ وافر از قریحه عرفانی

کثیری از ناس شعر ‏‏مثنوی‏‏ را‏‎ ‎‏جبر می دانند وحال آنکه مخالف با جبر است و علت آن این است که آقایان معنای جبر‏‎ ‎‏را نمی دانند.

کد : 178922 | تاریخ : 13/07/1399

کثیری از ناس شعر ‏‏مثنوی‏‏ را‏‎ ‎‏جبر می دانند وحال آنکه مخالف با جبر است و علت آن این است که آقایان معنای جبر‏‎ ‎‏را نمی دانند. و چنانکه مرحوم حاجی نیز در شرح خود بر ‏‏مثنوی ‏‏نتوانسته در شرح و‏‎ ‎‏تفسیر، مرام مولوی را برساند؛‏زیرا حکیمی قول عارفی را بیان نموده بدون اینکه حظ‏‎ ‎‏وافر از قریحۀ عرفانی داشته باشد و بلاتشبیه مثل این است که ملحدی، مرام نبی‏‎ ‎‏مرسلی را شرح کرده باشد.


تقریرات فلسفه، جلد ۲، ص:۱۹۸

انتهای پیام /*