تربیت ناصحیح یک انسان مادی

وقتی انسان تربیت نشد‏‎ ‎‏در یک مملکت، وقتی تمام نظر یک فرد به مادیت بود، وقتی تربیت، تربیت مادی بود...

کد : 183703 | تاریخ : 04/10/1400

وقتی انسان تربیت نشد‏‎ ‎‏در یک مملکت، وقتی تمام نظر یک فرد به مادیت بود، وقتی تربیت، تربیت مادی بود،‏‎ ‎‏خوب، این آدم می خواهد که دارای یک پارک باشد، این از هر راهی شد بشود؛ این‏‎ ‎‏فرقی به حالش نمی کند. برای اینکه مادی است. آدم مادی همین جهت ماده را نگاه‏‎ ‎‏می کند؛ کار ندارد که این ماده، این پارکی که پیدا شده است، این اتومبیلی که پیدا شده‏‎ ‎‏است، از کجاست. هر چیز خودش را می خواهد، به مبدأش کار ندارد. انسانِ الهی است‏‎ ‎‏که اگر چنانچه یک چیزی را به او بدهند، می پرسد از کجاست؛ چه هست؛ استفادۀ این‏‎ ‎‏آیا صحیح است یا نه؛ این اتومبیل آیا از راه حلال است یا حرام؛ خیانت است یا امانت.‏‎ ‎‏این انسان است که این چیزها پیشش مطرح است؛ ما هم این را می خواهیم. این اشتباه‏‎ ‎‏است که ما می گفتیم که، یا می گوییم که، رژیم نباشد بس است دیگر؛ استقلال باشد بس‏‎ ‎‏است؛ آزادی باشد بس است. نخیر، مسئله این نیست. ما همۀ اینها را فدای انسان می کنیم.‏‎ ‎‏ما انسان می خواهیم. همه فدای انسان. انسان وقتی درست بشود، همه چیز درست‏‎ ‎‏می شود. ‏

صحیفه امام جلد ۸ ص ۶۶

انتهای پیام /*