***

(تقدیم به امام راحل)

خرداد شد زمین و زمان گریه می کنند‏

‌‏در داغ تو تمام جهان گریه می کنند‏

‌‏خرداد شصت و هشت، تمام پرندگان‏

‌‏از شیرکوه تا سبلان گریه می کنند‏

‌‏رفتید! وای! آینه ها بی پدر شدند‏

‌‏گل ها به سوگ رفتنتان گریه می کنند‏

‌‏گنجشک ها یتیمی این باغ سبز را‏

‌‏هر روز، هر بهار و خزان گریه می کنند‏

‌‏مانده ست یادگار تو و در غمت هنوز‏

‌‏«در من هزار رود روان گریه می کنند»‏

‌‏این غم برای شاعری من بزرگ بود‏

‌‏این بیت ها به خاطر آن گریه می کنند!‏

نغمه مستشار نظامی

***

 

. انتهای پیام /*