***

(تقدیم به امام راحل)

شب هرگز این همه بیداری در پی نداشته

شب هرگز این همه بیداران در خود نداشته

 

ای ضد خواب

ای روح دادگستر الله

تو بیشتاز همه گردانی

تو گرد رسولانی

در عصر وسوسه و آز

عصر توافق آدم کشان

عصر تبانی طراران

رشوه گران و شب طلبان

در شب ترین شب تاریخ

تو مشرق تمام جهانی

و پرده ای میان تو و آفتاب نیست

وحرکت تو حرکت روز است

آزاد و پرتوان

بی اذن و بی دخالت مأموران

و خطه های متحد جان

باغ اقامت جاوید توست باز آ باز آ

ای حق آشکاره و تبعیدی

ای رهبر رموز ورهایی

باز آ که چون تو بیایی

باطل خواهد رفت

طاهره صفارزاده

***

 

. انتهای پیام /*