***

امام مهربانی

امام آمد وآورد مهربانی را

نسیم الفت آیات آسمانی را

پس از عبور ز اعماق تیره تاریخ

ز دوش ما هم برداشت خسته جانی را

پیغمبرانه دل خویش را به دریا زد

بهار کرد زمستان زندگانی را

امام آمد وآزادی ارمغانش بود

و طرح عاطفه زد همتی جهانی را

گرفت کام وطن طعم خوب استقلال

چشاند لذت "با عشق می توانی" را

گلوی یخ زده را برد تا تب فریاد

رواج داد شعور حماسه خوانی را

امام با نفس گرم خود به جوش آورد

به جسم بی رمق قرن جان فشانی را

 

پروانه نجاتی

***

. انتهای پیام /*