***

کوچت، به درد و داغ نشاند اهل خانه را

سرتا سر مثلث خاورمیانه را

جز محض استقامت و فرماندهی نزاد

مادر، ستون آن بدن چار شانه را

دشمن اگر که از تو ، هراسی به دل نداشت

موشک نمی گرفت به سویت نشانه را

از سر گرفت با برکات شهادتت

ملت دوباره رابطه  دوستانه را

وقتش شده که منتقمان  زیر و رو کنند

کاخ سیاه توطئه، آن دیو خانه را

تا رجعتی دوباره به همراه منجی ات

پاهات جا گذاشت زمین و زمانه را

افسانه چیست؟! مادر میهن نزاده جز

اسطوره های واقعی جاودانه را

سردار جبهه های مداوم سفر بخیر

گرچه بنا نبود چنین ... آشیانه را...

 

هاجر مهدی حسینی

***

. انتهای پیام /*