***

تیغ مردان خورشید در مشت

کور سوی شب تیره را کشت

 

یک زبان زندگی یک زبان مرگ

ذولفقاری سخنگوی در مشت

 

قومی از زخم و خون نسل در نسل

از تبار جنون پشت در پشت

 

سوزشان آتش طور موسی

داغشان مهر محراب زرتشت

 

کوله بر پشت سجاده در پیش

جاده در پیش رو جاده در پشت

 

مهر پایان مرداب در دست

حکم آغاز توفان در انگشت

 

قیصر امین پور

***

. انتهای پیام /*