***

پسر مرتضی، امیر حسین

که چنویی نبود، در کونین

اصل و فرعش، همه وفا و صفا

عفو و خشمش، همه سکون و رضا

حبَّذا کربلا و آن تعظیم

کز بهشت آورد به خلق، نسیم

و آن تنِ سر بریده در گل و خاک

و آن عزیزان به تیغ، دل ها چاک

و آن چنان ظالمان بد کردار

کرده بر ظلم خویشتن، اصرار

 

 غزنوی

***

 

. انتهای پیام /*