***

در حیرتم که لاله دلـش داغـدار کـیسـت؟

سنبل گشوده و گیسو و آشفته تار کیسـت؟

 

گل از برای چیست که بنموده جامه چاک؟

باد صبا به طرف چمـن بـی‌قـرار کیـسـت؟

 

بگذر به دشت ماریـه، ایـن بـاد صبـح دم

آن جا سؤال کس که در آن جا مزار کیست؟

 

افـغان کـنان بـه دیده خونـیـن نظـر نـما

کان جا زخون گل بدنـان لالـه‌زار کیـسـت؟

 

از آهوان وحـشی آن سـرزمین بـپــرس

کاین صید دست و پا زده در خون شکار کیست؟

 

و آن مرقدی که تربت او راست بوی سیب

در حیرتـم کـه نفخـه مشـک تتـار کیـست؟

 

خامش مگر گل است؟ نه! گل سینه چاک است

گل پای در گلی است به جایی که خاک اوست

 

 فدایی مازندرانی

***

. انتهای پیام /*