***

از هفت بقعه ، عطرِ گل سیب می رسد
تا هشتمین بهشت به ترتیب می رسد
آیینه ولایتی و با نگاه ِ تو 
مرجانِ جان ، به چشمه تهذیب می رسد
چشمانِ آهوانِ گریزان به لطفِ توست
چون لشکرِ زمانه به تعقیب می رسد
تضمینِ توست ، طرزِ غریبیِ آهوان 
شعری که عاشقانه به تشبیب می رسد
انگورِ زهر خورده برای تو خوب نیست 
آخر به جانِ پاکِ تو آسیب می رسد
هر آینه حدیث تو را با شعاعِ نور 
نقاشِ آفتاب به تذهیب می رسد 
هر چند عاشقی همه موقوفِ وحدت است
قانونِ عشق باتو به تصویب می رسد


 سیده فاطمه موسوی

***

 

 

. انتهای پیام /*