تقدیم به دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده:

***

ارتباط  ذره  با خورشید خیلی ساده باشد

عمق این معنی اگر در دست فخری زاده باشد

 

یا شهادت یا رسیدن تا شکوه فتح فردا

مرد باید هر نفس در عاشقی آماده باشد

 

جام مستوری  بهل مست از شراب حیدری شو

اتفاقا مرد باید نشئه ی این باده باشد

 

کوه از باد خزان کی رنگ خاموشی بگیرد

بیستون باقیست فرهادی اگر افتاده باشد

 

داغ ما در سنگ خارا هم اثر دارد دمادم

یک غروب جمعه باشد راه باشد جاده باشد

 

خاک مهر آمیز  ایران سجده گاه آسمان شد

تاکه خون عاشقانش ، مهر این سجاده باشد

 

 

 سیده فاطمه موسوی

***

. انتهای پیام /*