همان طور که‏‎ ‎‏می بینید مهمانی خدا صوم است، مثل میهمانی ماها نیست که آنجور تشریفات را داشته‏‎ ‎‏باشد، پرهیزدادن است از آن چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است. توجه بکنید که‏‎ ‎‏ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای‏‎ ‎‏واقعی اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را‏‎ ‎‏مطمئن می کند، آن ذکری که ‏‏بِذِکْرالله ِ تَطْمَئِنَّ القُلُوبْ.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۸۰. انتهای پیام /*