تمام تعلیمات انبیا برای مقصد نشان دادن راهی است که انسان ناچار از این راه باید‏‎ ‎‏عبور کند. ناچار انسان از این عالم طبیعت به یک عالم دیگری عبور می کند؛ اگر سرخود‏‎ ‎‏باشد یک حیوانی است که از این عالم به عالم دیگر می رود. و اگر چنانچه به راه انبیا‏‎ ‎‏برود انسانیتش کامل می شود.

صحیفه امام، جلد 9، صفحه 11

. انتهای پیام /*