این‏‎ ‎‏پابرهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهی های محروم و این مردم کوچه و بازار با هم‏‎ ‎‏جمع شدند و برای خدا قیام کردند و نهضت کردند و ما را به این آزادی رساندند و آن‏‎ ‎‏سدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود، شکستند و ما را به آنجا‏‎ ‎‏رساندند که وزیر بشویم و رئیس جمهور بشویم و وکیل بشویم و همۀ اینها را داشته‏‎ ‎‏باشیم؟ و همه از این ملت است.

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۹۶

. انتهای پیام /*