سخنرانی
پیوند قوای مسلح با روحانیین و رعایت حدود وظایف مربوطه
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ارتباط روحانیون با قوای مسلح)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 ف‍روردی‍ن‌ ‭1360

زمان (قمری) : 2 جمادی الثانی ‭1401

مکان: تهران

شماره صفحه : 265

موضوع : پیوند قوای مسلح با روحانیین و رعایت حدود وظایف مربوطه

زبان اثر : فارسی

حضار : فکوری، جواد (وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی) - چمران، مصطفی (نماینده امام در شورای عالی دفاع) - خلب

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (ارتباط روحانیون با قوای مسلح)

سخنرانی

‏زمان: صبح 18 فروردین 1360 / 2 جمادی الثانی 1401 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: پیوند قوای مسلح با روحانیین و رعایت حدود وظایف مربوطه‏

‏حضار: فکوری، جواد (وزیر دفاع و فرماندۀ نیروی هوایی) ـ چمران، مصطفی (نمایندۀ امام در‏‎ ‎‏شورایعالی دفاع) ـ خلبانان و پرسنل نیروی هوایی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

پیوند قوای مسلح با روحانیون و رعایت وظایف مربوطه

‏     ‏‏من کم کم از بزرگی این عملی که آقایان انجام دادند وطرح ریزی که آقایان کردند،‏‎ ‎‏هرچه بیشتر صحبت شد بیشتر عمق مطلب را فهمیدم. این مسئله ثابت کرد که بحمد الله ‏‎ ‎‏جوانان عزیز ما با اتکا به ایمان و خدا کارها را طوری انجام دادند که نظیر اعجاز بود ومن‏‎ ‎‏اگر از دعا چیزی بالاتر می دانستم آن را به آقایان هدیه می کردم، لکن دعای برای شما که‏‎ ‎‏من می کنم وکردم از همۀ هدیه ها بالاتر است. ومن از خدای تبارک وتعالی می خواهم که‏‎ ‎‏شما آقایان در همۀ مراحل موفق باشید وکشور خودتان واسلام عزیز را حفظ کنید وآن‏‎ ‎‏ریشه های فاسدی که در کشور هست، با جدیت خودتان از بین ببرید. ومن از همۀ ارتش،‏‎ ‎‏چه نیروهای هوایی، چه نیروهای زمینی، وچه نیروهای دیگر، دریایی، از همۀ قوای‏‎ ‎‏مسلح، همیشه پشتیبانی کرده ام ومی کنم واز قول ملت هم همین عمل را انجام داده و‏‎ ‎‏می دهم و شما را سزاوار این می دانم که ملت همه پشت سر شما وپشتیبان شماها باشند.‏‎ ‎‏ومن امیدوارم که این پیوند محفوظ باشد؛ پیوند شما آقایان نیروی هوایی ودریایی‏‎ ‎‏وزمینی وسایر قوای مسلح با روحانیین و پیوندتان با ملت. شما این مطلب را باید درست‏‎ ‎‏توجه بکنید که این روحانیین که در بین شما می آیند و یک کارهایی را انجام می دهند‏‎ ‎‏ـ در آن حدودی که باید انجام بدهند ـ اینها به صلاح هم شما و هم کشور و هم اسلام‏‎ ‎‏است. دستهایی می خواستند که شمارا از روحانیین جدا کنند وملت را به شما بدبین کنند.‏

‏باید شما توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه روحانیون همراه شما باشند ـ البته آنها در‏‎ ‎‏حدود آن چیزی که مأموریت دارند باید عمل کنند وبه قوّت خودش هم باید باقی باشد ـ‏‎ ‎‏آنها پشتیبان شما هستند. وقتی که نمایندۀ روحانیین در پادگانها باشند، این برای شما نفع‏‎ ‎‏دارد واگر کسی این معنا را بگوید که اینها برای شما ـ مثلاً ـ ضرر دارد، این صحیح نیست.‏‎ ‎‏ملت به واسطۀ همین معنا پشتیبان شما باقی می ماند و من امیدوارم که این ارتباطی که الآن‏‎ ‎‏حاصل است بین همۀ قشرها، این ارتباط محفوظ بماند وکشور ما با همین ارتباط می تواند‏‎ ‎‏پیش برود. اگر چنانچه ـ مثلاً ـ یک گله ای هم هست از بعضی از روحانیین جوان، این را‏‎ ‎‏باید ‏‏[‏‏با‏‏]‏‏ مراجعه به ـ مثلاً ـ من یا اشخاصی که در آنجاها هستند ‏‏[‏‏تا‏‏]‏‏ حل بشود و حدود‏‎ ‎‏معلوم باشد. نه آقایان جلوگیری کنند از آن حدودی که آنها باید عمل بکنند ونه آنها‏‎ ‎‏تعدی کنند از آن حدودی که دارند، به طوری که هرکس مشخص باشد که چه باید بکند.‏‎ ‎‏روحانی که در آنجا باید تبلیغات بکند مشخص باشد ونباید کسی جلوگیری از تبلیغات او‏‎ ‎‏بکند، اگر یک وقت دیدید که یک کسی گفت باید جلوگیری کرد، بدانید دشمن‏‎ ‎‏شماست، دوست شما نیست وآنها هم نباید از آن حدودی که دارند تجاوز کنند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه تجاوز از حدود اسلام، جایز نیست، هر کسی حد خودش را باید عمل بکند. و این‏‎ ‎‏یک سفارشی است که من به شما آقایان که هستید وهمۀ قوای مسلح این معنا را می گویم‏‎ ‎‏که این در آن پادگانهایی که مال لشکر هست، در قوای زمینی، در آنجا از قراری که‏‎ ‎‏شنیدم، یک مقدار بدرفتاری شده است با روحانیون، در صورتی که روحانیون آنجا که‏‎ ‎‏باشند پشتیبانی شما را بیمه می کنند، ملت پشتیبان شما خواهد بود واگر اینها نباشند، برای‏‎ ‎‏شما یک چیزهایی درست می کنند اشخاص که شما را از چشم ملت بیندازند. آنها هم‏‎ ‎‏باید در حدود خودشان، هم روحانیینی که هستند به آن مأموریتی که دارند باید عمل‏‎ ‎‏بکنند وتجاوز هیچ نکنند و هم آنها که مشغول فعالیت خودشان هستند، جلوگیری نباید‏‎ ‎‏بشود، مخصوصاً به آقای ظهیرنژاد زیادتر این مطلب گفته بشود. برای اینکه در حوزۀ‏‎ ‎‏قدرت ایشان یک مقداری با روحانیون رفتار خوش نشده است واین به ضرر خود آقایان‏‎ ‎‏خواهد بود.‏


‏     چنانچه روحانیون هم در یک جایی ـ مثلاً ـ از آن حدودی که دارند تخلف کردند،‏‎ ‎‏باید اطلاع بدهند تا جلوگیری بشود. در هر صورت، من میل دارم که یک انسجامی ما بین‏‎ ‎‏شما وروحانیت وما بین شما وملت، بین خودتان، همۀ قوای مسلح، باشد. واین انسجام‏‎ ‎‏است که می تواند این کشور را نجات بدهد. وقتی شماکه دارید فداکاری می کنید ویک‏‎ ‎‏همچو معجزه ای را ـ تقریباً ـ ایجاد کردید، وقتی ببینید تمام ملت پشت سر شما ایستاده اند‏‎ ‎‏واز شما قدردانی می کنند، روحیۀ شما زیادتر خیلی خواهد شد؛ بخلاف اینکه شما یک‏‎ ‎‏کاری بکنید و ملت، کاری به این کار نداشته باشد. در رژیم سابق اگر یک کاری کردند،‏‎ ‎‏ملت اگر بر خلافش یک چیزی نمی گفت، موافقش هم نبود. او کار خودش را می کرد‏‎ ‎‏وکاری به این حرفها نداشت. اما امروز شما می بینید که ملت در همه جا، در همۀ امور، کار‏‎ ‎‏دارد. این از خصوصیات اسلام است واز خصوصیات کشور اسلامی است وجمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، که مردم خودشان در صحنه باشند وخودشان ناظر امور باشند. شما می بینید در‏‎ ‎‏این جنگی که شما دارید می کنید ودر همه جا الآن مشغول اند و توافق دارند در این معنا‏‎ ‎‏که باید این پیشرفت بکند، با کمال جدّیت حتی آن بچه های کوچولو قلکهایشان را‏‎ ‎‏می آورند ومی شکنند ومی دهند. این سابقه ندارد در جایی، این برای این است که از‏‎ ‎‏اسلام یک نسیمی آمده است. ومن امیدوارم که اسلام به آن معنایی که هست در ایران‏‎ ‎‏پیاده بشود. اگر پیاده بشود، شما پیروزیتان صد در صد در همه جا هست و من باز هم‏‎ ‎‏تقدیر می کنم از این طرحی که دادید، از این اجرایی که کردید، از این امر بزرگی که شما‏‎ ‎‏انجام دادید تقدیر می کنم، چنانچه از همۀ قوای مسلحه تقدیر می کنم که مشغول اند به‏‎ ‎‏فداکاری و مشغول اند به کارهایی که محول به آنهاست. ان شاء الله ، همه موفق ومؤید‏‎ ‎‏ومنصور باشید و پیروز باشید ان شاء الله . ‏

‏والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته‏

‎ ‎