| ارسال به دوستان 0

مبارزات سیاسی

 

مبارزات سیاسی

روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینش اعتقادی و تربیت و محیط خانوادگی و شرایط سیاسی و اجتماعی طول دوران زندگی آن حضرت داشته است. مبارزات ایشان از نوجوانی آغاز، و سیر تکاملی آن به موازات تکامل ابعاد روحی و علمی ایشان از یک سو و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی ایران و جوامع اسلامی از سوی دیگر در اشکال مختلف ادامه یافته است. باید به نگاه تاریخی ایشان به پیشینه سیاست ورزی در روحانیت و نیز لزوم شرعی براندازی حکومتهای نامشروع و جایگزینی نظام سیاسی مشروع نیز توجه  و سپس به گزارش تاریخی روند مبارزات ایشان پرداخت.


لیست عناوین:

آغار مبارزات امام خمینی (س)

قیام علیه لایحه کاپیتولاسیون

انقلاب سفید و مخالفت با رفراندوم لوایح ششگانه

مخالفت با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی

واقعه مدرسه فیضیه

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

دستگیری

تبعید به ترکیه و عراق

هجرت به فرانسه

بازگشت به ایران

پیروزی انقلاب اسلامی