پایان‌نامه‌ها پایان نامه های دانشجویی

اطلاعات کتابشناختی و چکیده پایان نامه های با موضوع امام خمینی (س) در اینجا به نمایش گذاشته شده است.
مشروعیت قدرت در اندیشه سیاسی اسلام (شیعی) از منظر امام خمینی (س) و از دیدگاه لیبرال دمکراسی (توماس هابز)