من دو مرتبه وضو گرفتن امام عزیز را دیده‏ام. درست مثل وضوی پیغمبر اکرم(ص) که در اخبار بیانیه ذکر شده است. فقط برای هر یک از صورت و دستها، به یک مشت آب اکتفا می‏نمودند و با یک مرتبه شستن وضو می‏گرفتند. در مقام فتوی هم برخلاف بسیاری از مجتهدین می‏فرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها وضوی پیغمبر اکرم(ص) است که با یک مشت آب و یک مرتبه شستن وضو می‏گرفتند.

منبع:صحیفه دل، ص136.

. انتهای پیام /*