امام در برخورد با گروهکها هم، تقریباً مانند جنگ، حساسیت نشان می ‏‏دادند ایشان هر مورد را لحظه به لحظه پیگیری می‏‏ کردند. مواردی را که امام بر روی آنها انگشت می‏‏ گذاشتند و در آنها دخالت می‏‏ کردند بسیار حساس بود بطور مثال هنگامی که در جریان کودتای نوژه خدمتشان رفتیم به ما فرمودند: شما تعقیب بکنید. اینها همه‏ اش قصه است که می ‏‏گویند. حتی در ارتباط با اظهارات کیانوری و طبری – که گفته بودند خودشان را برای کودتایی در ده یا بیست سال دیگر آماده می‏‏ کردند و می‏‏ خواستند کودتایی شبیه کودتای افغانستان بکنند – امام می‏‏ فرمودند: این قصه است، ولی شما به احتمال یک در هزار هم که شده روی حرفهایشان حساب کنید و بروید دنبالش و سست نشوید.

منبع: پا به پای آفتاب، ج 3، ص 125

. انتهای پیام /*