چند ساعت قبل از آغاز رأی‏ گیرى اولین انتخابات ریاست جمهورى، حال امام بسیار بد بود؛ یعنى چند ساعت قبل از آوردن صندوق رأى، یک شوک به امام دست داده بود. این را فراموش نمی‏‏ کنم که در همان حال که دکترها اجازه نمی‏‏ دادند که امام حرف بزنند، ایشان با چشم به من اشاره کردند، من گوشم را بردم نزدیک دهانشان، ایشان به سختى فرمودند: «اگر حادثه‏ اى اتفاق افتاد تا شب کسى را مطلع نکنید. » در آن حال که فشار امام پنج بود با تمام وجود می‏‏ خواستند انتخابات به صورتى عادى پایان پذیرد.

منبع: روزنامه اطلاعات- 9 / 2 / 61

. انتهای پیام /*