نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه آقای منتظری دربارة تشکیل شورای مدیریت حوزة علمیه قم متشکل از آقایان راستی، کریمی، طاهرشمس، دوزدوزانی، صابری و افتخاری، امام خمینی فرمودند: «شورای مزبور کارهایی را که می‏خواهند انجام دهند، پس از نظرخواهی در امور مهم از حضرت آیت‏الله گلپایگانی ـ دامت برکاته ـ مانعی ندارد... .».

در پاسخ به نامه آقای منتظری دربارة تشکیل شورای مدیریت حوزة علمیه قم متشکل از آقایان راستی، کریمی، طاهرشمس، دوزدوزانی، صابری و افتخاری، امام خمینی فرمودند: «شورای مزبور کارهایی را که می‏خواهند انجام دهند، پس از نظرخواهی در امور مهم از حضرت آیت‏الله گلپایگانی ـ دامت برکاته ـ مانعی ندارد... .».