نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام در پیام خواستند شرکت همه جانبه مردم در انتخابات و دادن رأی به افراد خبره مؤمن و آشنا به اسلام شدند. امام در این پیام به مطبوعات هشدار دادند که از آزادی استفاده نکنند.

* امام در نامه ای به اهالی قریه فردو از روستاهای اطراف شهر قم، از دعوت آنان برای تشریف فرمایی امام به فردو تشکر کردند و فرمودند: «... از این که... نمی توانم دعوت آقایان را بپذیرم معذرت می خواهم».

* امام خمینی، آقای سیدعبدالحسین دستغیب را به امامت جمعه شیراز منصوب کردند.

* در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام در پیام خواستند شرکت همه جانبه مردم در انتخابات و دادن رأی به افراد خبره مؤمن و آشنا به اسلام شدند. امام در این پیام به مطبوعات هشدار دادند که از آزادی استفاده نکنند.
* امام در نامه ای به اهالی قریه فردو از روستاهای اطراف شهر قم، از دعوت آنان برای تشریف فرمایی امام به فردو تشکر کردند و فرمودند: «... از این که... نمی توانم دعوت آقایان را بپذیرم معذرت می خواهم».
* امام خمینی، آقای سیدعبدالحسین دستغیب را به امامت جمعه شیراز منصوب کردند.