نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* نمایندگان کارکنان مخابرات بین شهری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی طی سخنانی همگان را به بازسازی و کار و تلاش برای کشور فراخواندند؛ امام خمینی با اشاره به جوی که در بعضی از ادارات و کارخانجات بوجود آمده است فرمودند: «... الآن شنیده می شود که کارمندهای دولتی کم کاری می‏کنند، بلکه گاهی گفته می شود که اصلاً کار نمی کنند... این برخلاف مسیر یک ملتی است که الآن باید این مملکت را بسازد...».

* هیأت شرکت کننده در محاسبات وزارت دارایی به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی در این دیدار فرمودند: «تاریخ و آنچه که به ملت ها می‏گذرد، باید عبرت باشد برای مردم». امام با اشاره به سرنوشت رضاخان و محمدرضا شاه فرمودند: «... این باید که یک سرمشقی باشد از برای دولت ها که وظیفه خودشان را بدانند. چه دولت هایی که بعدها در ایران تشکیل می شود... و چه دولت هایی که در خارج این مملکت هستند...». امام خمینی در این دیدار بر لزوم مردمی بودن رهبران دولت های اسلامی و تلاش همه جانبه برای سازندگی کشور تأکید کردند.

* بانوان اهواز به حضور امام خمینی رسیدند؛ در این دیدار امام ضمن برشمردن جنایاتی که در دوره سابق نسبت به بانوان می‏شد فرمودند: «شما بانوان که در این نهضت شرکت داشتید... از این به بعد هم در این نهضت شرکت کنید و این نهضت را به پیش ببرید و مهمِ شما این است که اولادها را خوب تربیت کنید...».

* نمایندگان کارکنان مخابرات بین شهری با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی طی سخنانی همگان را به بازسازی و کار و تلاش برای کشور فراخواندند؛ امام خمینی با اشاره به جوی که در بعضی از ادارات و کارخانجات بوجود آمده است فرمودند: «... الآن شنیده می شود که کارمندهای دولتی کم کاری می‏کنند، بلکه گاهی گفته می شود که اصلاً کار نمی کنند... این برخلاف مسیر یک ملتی است که الآن باید این مملکت را بسازد...».
* هیأت شرکت کننده در محاسبات وزارت دارایی به حضور امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی در این دیدار فرمودند: «تاریخ و آنچه که به ملت ها می‏گذرد، باید عبرت باشد برای مردم». امام با اشاره به سرنوشت رضاخان و محمدرضا شاه فرمودند: «... این باید که یک سرمشقی باشد از برای دولت ها که وظیفه خودشان را بدانند. چه دولت هایی که بعدها در ایران تشکیل می شود... و چه دولت هایی که در خارج این مملکت هستند...». امام خمینی در این دیدار بر لزوم مردمی بودن رهبران دولت های اسلامی و تلاش همه جانبه برای سازندگی کشور تأکید کردند.
* بانوان اهواز به حضور امام خمینی رسیدند؛ در این دیدار امام ضمن برشمردن جنایاتی که در دوره سابق نسبت به بانوان می‏شد فرمودند: «شما بانوان که در این نهضت شرکت داشتید... از این به بعد هم در این نهضت شرکت کنید و این نهضت را به پیش ببرید و مهمِ شما این است که اولادها را خوب تربیت کنید...».