نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای مهدوی کنی را به عنوان نمایندةخود در هیأت حل اختلاف مسئولان منصوب کردند تا با نماینده‏ای از طرف رئیس جمهور [بنی صدر] و نماینده‏ای از طرف آقایان بهشتی، رجایی و رفسنجانی موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک را رسیدگی نمایند. امام فرمودند: «... هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگوکردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیأت گردد نداشته و در صورت تخلف... دادستان کل کشور با خود نمایندة متخلف چون سایرین عمل خواهد کرد...».

* امام خمینی با صدور بیانیه هفت ماده‏ای به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، بر اولویت دفاع مقدس و پرهیز از اختلافات مسئولین تأکید کردند. امام دربارة گروهک‏های مسلح فرمودند: «اگر سلاح خود را تحویل دهند به آنان تأمین داده می‏شود». امام به آنان توصیه کردند تا دیر نشده به آغوش اسلام و کشور بازگردند. امام سخنرانان و نویسندگان را مکلف کردندکه برحفظ وحدت بکوشند و پخش و نشر سخنان و مطالب تفرقه افکنانه بپرهیزند. امام پاسداران را به رعایت دقیق احکام اسلام و پرهیز از دخالت‏های ناروا و اعمال خارج از اعتدال وشرع و مأموریت قانونی فراخواندند. در پایان امام از ملت خواستند به شایعات و اکاذیب منتشره از سوی ضدانقلاب و ایادی رژیم گذشته و ابرقدرت‏ها اعتنا نکنند.

* امام خمینی آقای مهدوی کنی را به عنوان نمایندةخود در هیأت حل اختلاف مسئولان منصوب کردند تا با نماینده‏ای از طرف رئیس جمهور [بنی صدر] و نماینده‏ای از طرف آقایان بهشتی، رجایی و رفسنجانی موارد تخلفات از حقوق قانونی هر یک را رسیدگی نمایند. امام فرمودند: «... هیچ کدام از سه نماینده در خارج از جلسه حق بازگوکردن نظر خود و اظهار مخالفت با رأی اکثریت را که موجب تضعیف هیأت گردد نداشته و در صورت تخلف... دادستان کل کشور با خود نمایندة متخلف چون سایرین عمل خواهد کرد...».
* امام خمینی با صدور بیانیه هفت ماده‏ای به مناسبت سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، بر اولویت دفاع مقدس و پرهیز از اختلافات مسئولین تأکید کردند. امام دربارة گروهک‏های مسلح فرمودند: «اگر سلاح خود را تحویل دهند به آنان تأمین داده می‏شود». امام به آنان توصیه کردند تا دیر نشده به آغوش اسلام و کشور بازگردند. امام سخنرانان و نویسندگان را مکلف کردندکه برحفظ وحدت بکوشند و پخش و نشر سخنان و مطالب تفرقه افکنانه بپرهیزند. امام پاسداران را به رعایت دقیق احکام اسلام و پرهیز از دخالت‏های ناروا و اعمال خارج از اعتدال وشرع و مأموریت قانونی فراخواندند. در پایان امام از ملت خواستند به شایعات و اکاذیب منتشره از سوی ضدانقلاب و ایادی رژیم گذشته و ابرقدرت‏ها اعتنا نکنند.