نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی دربارة جایگاه شورای نگهبان و خطر تضعیف آن پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند و فرمودند: «من به آقایان هشدار می‏دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است...».

* آقایان نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی، زالی وزیر کشاورزی، زنگنه وزیر جهاد سازندگی، نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ها و کشاورزان نمونه سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تأکید بر اهمیت کشاورزی فرمودند: «کشور ایران کشور کشاورزی است زمین زیاد دارد آب زیاد دارد و افراد هم زیاد...». امام دربارة اصلاح سیستم بانکی و حذف ربا از برنامة بانک‏ها فرمودند: «اگر... ربا در یک کشوری مثل کشور ما باز در بانکش در تجارتش... باشد ما نمی‏توانیم بگوییم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است...». امام در پایان از همة مردم خواستند با شرکت گسترده در انتخابات مجلس دشمنان را بیش از پیش ناامید کنند.

* امام خمینی دربارة جایگاه شورای نگهبان و خطر تضعیف آن پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند و فرمودند: «من به آقایان هشدار می‏دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است...».
* آقایان نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی، زالی وزیر کشاورزی، زنگنه وزیر جهاد سازندگی، نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک ها و کشاورزان نمونه سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن تأکید بر اهمیت کشاورزی فرمودند: «کشور ایران کشور کشاورزی است زمین زیاد دارد آب زیاد دارد و افراد هم زیاد...». امام دربارة اصلاح سیستم بانکی و حذف ربا از برنامة بانک‏ها فرمودند: «اگر... ربا در یک کشوری مثل کشور ما باز در بانکش در تجارتش... باشد ما نمی‏توانیم بگوییم که جمهوریمان جمهوری اسلامی است...». امام در پایان از همة مردم خواستند با شرکت گسترده در انتخابات مجلس دشمنان را بیش از پیش ناامید کنند.