نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سردبیر و اعضای هیأت تحریریة مجلة سروش با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة نقش مطبوعات بیاناتی ایراد کردند و فرمودند: «مسائلی که مضر به وحدت جامعه است... و مضر به اسلام است باید مطبوعات از آن پرهیز کند». امام با اشاره به حضور نفوذی ها در مطبوعات و نهادها و ارگان ها بر اهمیت ارزیابی و گزینش در تصدی مسؤولیت ها تأکید کردند.

سردبیر و اعضای هیأت تحریریة مجلة سروش با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی دربارة نقش مطبوعات بیاناتی ایراد کردند و فرمودند: «مسائلی که مضر به وحدت جامعه است... و مضر به اسلام است باید مطبوعات از آن پرهیز کند». امام با اشاره به حضور نفوذی ها در مطبوعات و نهادها و ارگان ها بر اهمیت ارزیابی و گزینش در تصدی مسؤولیت ها تأکید کردند.