نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم شهرستان ها درباره لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس ﻣؤسسان پس از برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم جمهوری اسلامی سخنرانی کردند.

* مدیران و معاونان دبیرستان های قم با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره کارشکنی جیره خواران استعمار و تقلب های صورت گرفته از جانب مخالفان جمهوری اسلامی و مجلس ﻣؤسسان سخنرانی کردند.

* امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم شهرستان ها درباره لزوم آمادگی برای انتخابات مجلس ﻣؤسسان پس از برگزاری موفقیت آمیز رفراندوم جمهوری اسلامی سخنرانی کردند.
* مدیران و معاونان دبیرستان های قم با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره کارشکنی جیره خواران استعمار و تقلب های صورت گرفته از جانب مخالفان جمهوری اسلامی و مجلس ﻣؤسسان سخنرانی کردند.