نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در صحن حضرت عبدالعظیم تظاهراتی در حمایت از امام خمینی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع سانسور مطبوعات انجام شد.

در صحن حضرت عبدالعظیم تظاهراتی در حمایت از امام خمینی و آزادی زندانیان سیاسی و رفع سانسور مطبوعات انجام شد.