نسخه چاپی | ارسال به دوستان

بانوان عضو مؤسسه 12 فروردین قم و تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به جنایات رضاخان و محمدرضا پهلوی درباره زنان به بیداری اسلامی بانوان و فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه‏های مختلف از فعالیت‏های آنان تشکر کردند. امام با اشاره به کنفرانس کشورهای غیرمتعهد و با اشاره به حضور امثال حسین پادشاه اردن و حسن پادشاه مراکش و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر فرمودند: «باید اول این کشورهای غیرمتعهد... این جنبش خودشان را تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می‏شوند و می‏خواهند خدمت کنند یا به آمریکا... یا به شوروی».

بانوان عضو مؤسسه 12 فروردین قم و تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به جنایات رضاخان و محمدرضا پهلوی درباره زنان به بیداری اسلامی بانوان و فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه‏های مختلف از فعالیت‏های آنان تشکر کردند. امام با اشاره به کنفرانس کشورهای غیرمتعهد و با اشاره به حضور امثال حسین پادشاه اردن و حسن پادشاه مراکش و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر فرمودند: «باید اول این کشورهای غیرمتعهد... این جنبش خودشان را تصفیه کنند از عناصری که اینها به اسم غیرمتعهد وارد می‏شوند و می‏خواهند خدمت کنند یا به آمریکا... یا به شوروی».