نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره آقای محتشمی مبنی بر اینکه مقصود امام ، در نامه ای که خطاب به وزیران نوشته بودند و فرموده بودند هر وزیری در محدوده اختیارات خود اقدام نماید، شخص آقای محتشمی بوده است ، آقای مجید انصاری نامه ای به محضر امام نوشتند و رأی امام را استفسار کردند. امام در پاسخ فرمودند: «مقصود من از نامه به هیأت وزیران آقای محتشمی نیست ».

در مورد اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره آقای محتشمی مبنی بر اینکه مقصود امام ، در نامه ای که خطاب به وزیران نوشته بودند و فرموده بودند هر وزیری در محدوده اختیارات خود اقدام نماید، شخص آقای محتشمی بوده است ، آقای مجید انصاری نامه ای به محضر امام نوشتند و رأی امام را استفسار کردند. امام در پاسخ فرمودند: «مقصود من از نامه به هیأت وزیران آقای محتشمی نیست ».