نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* دکتر جواد صدر وزیر کشور در قیطریه به خدمت امام خمینی رسید و از طرف شاه و دولت آزادی ایشان را اعلام نمود.

* دکتر جواد صدر وزیر کشور در قیطریه به خدمت امام خمینی رسید و از طرف شاه و دولت آزادی ایشان را اعلام نمود.