نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای دعایی سرپرست روزنامة اطلاعات و اعضای شورای سرپرستی با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «مطبوعات باید یک مدرسة سیار باشند تا مردم را از همة مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمایند...».

آقای دعایی سرپرست روزنامة اطلاعات و اعضای شورای سرپرستی با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «مطبوعات باید یک مدرسة سیار باشند تا مردم را از همة مسائل بخصوص مسائل روز آگاه نمایند...».