نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام در جمع مردم قم سخنرانی کردند و درباره خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی هشدار دادند، امام دولت های اسلامی تحت نفوذ استعمار را محکوم کرده، سران و ملت های اسلامی را دعوت به وحدت نمودند، درباره خطر عمال اسرائیل در ایران و خطر نفوذ صهیونیسم و بهائیت هشدار دادند و سیاست های رژیم را در نزدیکی به اسراییل و آمریکا محکوم کردند.

* امام در جمع مردم قم سخنرانی کردند و درباره خطر توطئه های استعمار در ممالک اسلامی هشدار دادند، امام دولت های اسلامی تحت نفوذ استعمار را محکوم کرده، سران و ملت های اسلامی را دعوت به وحدت نمودند، درباره خطر عمال اسرائیل در ایران و خطر نفوذ صهیونیسم و بهائیت هشدار دادند و سیاست های رژیم را در نزدیکی به اسراییل و آمریکا محکوم کردند.