نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام با ارسال نامه ای از آقای محمدجواد حجتی کرمانی به خاطر تحمل سختی های مبارزه تشکر کردند.

امام با ارسال نامه ای از آقای محمدجواد حجتی کرمانی به خاطر تحمل سختی های مبارزه تشکر کردند.