نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای مهدی کروبی نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید همراه با جمعی از جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی با امام خمینی دیدار کردند. امام خطاب به جانبازان فرمودند: «... وجود شما سند دو امر است: یکی سند جنایت آمریکا و صدام وابسته به آمریکا و یکی سند بسیار گویای شماست...». امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... شما ثابت کردید که امثال صدام و حسین اردنی... با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‏رود... نمی توانند مقابله کنند».

آقای مهدی کروبی نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید همراه با جمعی از جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی با امام خمینی دیدار کردند. امام خطاب به جانبازان فرمودند: «... وجود شما سند دو امر است: یکی سند جنایت آمریکا و صدام وابسته به آمریکا و یکی سند بسیار گویای شماست...». امام در بخش دیگری از سخنانشان فرمودند: «... شما ثابت کردید که امثال صدام و حسین اردنی... با یک ملتی که با شجاعت خود و تعهد خود به اسلام و روی گشاده به طرف مرگ می‏رود... نمی توانند مقابله کنند».