نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی شهری مصادره شده جهت رفع نیاز محرومین به بنیاد 15 خرداد موافقت کردند.

امام خمینی با تقاضای آقای حسن صانعی سرپرست بنیاد 15 خرداد مبنی بر واگذاری بخشی از اراضی شهری مصادره شده جهت رفع نیاز محرومین به بنیاد 15 خرداد موافقت کردند.