نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* جمعی از پرسنل واحدهای نیروهای زمینی و ژاندارمری و جمعی از مردم تبریز با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن اشاره به تبلیغات سوء برضد روحانیت فرمودند: «روحانیت در خدمت اسلام و در خدمت ملت است. این سد را حفظ کنید تا کشور شما حفظ بشود». امام به آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند اخطار کردند که کاری نکنند که آزادی ما از دست برود.

* چهارصد نفر از پرسنل ژاندارمری و هنرجویان آموزشگاه های افسری ژاندارمری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تشکر از آنها فرمودند: «با قدرت و قوت و عظمت حفظ ثغور حدود مملکت را بکنید».

* آقای شمس الدین امیرعلایی نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به حضور امام خمینی رسید. امام با یادآوری پذیرایی دوستانه فرانسویان از ایشان و تشکر از این بابت فرمودند: «انتظار نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بکشند».

* ششصد نفر از افسران و درجه داران مرکز توپخانه اصفهان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به پیوند میان ارتش و ملت، فرمودند: «در ارتش و نیروهای انتظامی اگر کسی مرتکب جرایم کوچک شده باشد، ما آنها را عفو کردیم».

* گروهی از پرسنل قرارگاه لشکر 2 پیاده مرکز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام بر حفظ پیوند میان ارتش و ملت و حفظ سلسله مراتب در ارتش تأکید کردند.

* گروهی از بانوان جنوب

* جمعی از پرسنل واحدهای نیروهای زمینی و ژاندارمری و جمعی از مردم تبریز با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن اشاره به تبلیغات سوء برضد روحانیت فرمودند: «روحانیت در خدمت اسلام و در خدمت ملت است. این سد را حفظ کنید تا کشور شما حفظ بشود». امام به آنهایی که دم از حقوق بشر می زنند اخطار کردند که کاری نکنند که آزادی ما از دست برود.
* چهارصد نفر از پرسنل ژاندارمری و هنرجویان آموزشگاه های افسری ژاندارمری با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام ضمن تشکر از آنها فرمودند: «با قدرت و قوت و عظمت حفظ ثغور حدود مملکت را بکنید».
* آقای شمس الدین امیرعلایی نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه به حضور امام خمینی رسید. امام با یادآوری پذیرایی دوستانه فرانسویان از ایشان و تشکر از این بابت فرمودند: «انتظار نداشتم که به خاطر چند نفر جنایتکار و دزد و مجرم، حقوق بشر را به رخ ما بکشند».
* ششصد نفر از افسران و درجه داران مرکز توپخانه اصفهان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام با اشاره به پیوند میان ارتش و ملت، فرمودند: «در ارتش و نیروهای انتظامی اگر کسی مرتکب جرایم کوچک شده باشد، ما آنها را عفو کردیم».
* گروهی از پرسنل قرارگاه لشکر 2 پیاده مرکز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام بر حفظ پیوند میان ارتش و ملت و حفظ سلسله مراتب در ارتش تأکید کردند.
* گروهی از بانوان جنوب شهر تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «بانوان را در این نهضت پیشقدم می دانم» و از کمک های شایان بانوان در امر خانه سازی تشکر کردند.