نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مسئولیت روزافزون متصدیان نظام- هشدار به کنفرانس کشورهاى غیر متعهد

امام خمینی در سخنرانی در جمع آقایان سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، اکبر هاشمى رفسنجانى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شورای عالى قضایى، قضات شرع و دادستانهاى دادگاههاى انقلاب به مسئولیت روزافزون متصدیان نظام اشاره کرده و به کنفرانس کشورهای غیرمتعهد هشدار دادند؛ سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل بود:
تلاش براى اسلامى نمودن امور کشور، اعلام خطر پیرامون جنایات صدام (صحیفه امام؛ ج 16، ص 277-283)