مجله کودک 371 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 8

سفرنامة هند دیدار از بمبئی: دروازه هند محمدعلی دهقانی قسمت چهارم وقتی که کار بازرسی و «بازجویی!» تمام شد، به صرّافی کوچکی که در سالن اصلی فرودگاه و نزدیک در خروجی بود، رفتم تا کمی پول هندی تهیّه کنم. دو قطعه اسکناس 20 دُلاری به مسئول باجه دادم و در مقابل 1404 «روپیه» دریافت کردم. روپیه، واحد اصلی پول هندوستان است، مثل تومانِ ما. البتّه هر 35 روپیه میشد یک دلار (امریکا) و هر 15 تومان پول ما در سال 76 با یک روپیه برابر بود. از در خروجی فرودگاه که بیرون آمدم و قدم به خیابان گذاشتم، دو جور احساس همراه با هم داشتم: از یک طرف نفس راحتی کشیدم و خدا را شکر کردم که از دست این مأمورهای بازرسی و سؤالهای الکیشان خلاص شدهام. امّا از طرف دیگر نگران این بودم که چه منظرهها و اتفّاقهایی پیش روی من خواهد بود. طبق راهنمایی که دوستم «بابا احمد» کرده بود، از باجهی تاکسیرانی مقابل فرودگاه یک کوپنِ تاکسی برای «کولاباه» خریدم به قیمت 240 روپیه. کامپیوتر مرکزی سفینه میگوید که اگر دستورات این دستورالعمل دنبال شود، بازگشت به زمین امکانپذیر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 8