مجله کودک 371 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 13

«من دیگر بزرگ شدهام» تصمیم بگیرد با آن بازی کند. بازیهایی که برای ردههای سنی بالاتر از سن ما ساخته شدهاند مناسب ما نیستند و انجام آن بازیها اثرات نامطلوبی روی ما خواهند گذاشت. حالا فرض کنید که یک بازی خوب و متناسب با سنمان پیدا کردهایم، مشکلی که وجود دارد این است که جذابیتهای بازیهای رایانهای باعث میشوند تا به راحتی نتوانیم از آن دل بکنیم. چه میتوانم بگویم؟ خود من هم اگر در دوران کودکی با یک بازی مورد علاقهام روبهرو میشدم نمیتوانستم به راحتی از آن دل بکنم. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که یک کودک باید خیلی مرد باشد که بتواند جلوی خودش را بگیرد و اعتدال را رعایت کند و به اندازه معقولی بازی کند. اما من از بچهها میخواهم که واقعاً این قدر مرد باشند و بدانند که این مردی برای خودشان بهتر است. انجام زیاد بازیهای رایانهای میتواند آسیبهای زیادی به دنبال داشته باشد. البته من کارشناس این قضیه نیستم اما حداقل اینکه هر کسی میداند مدت زمان نشستن و خیره شدن به صفحه نمایشگر باعث آسیب رسیدن به چشمها میشود. برنامهریزی والدین در این مورد خیلی میتواند مفید باشد اگرچه که از آنها نیز نمیتوان زیاد انتظار داشت. ما هم اکنون طرحهایی در دست داریم و داریم تحقیقاتی در این زمینه انجام میدهیم تا به وسیله خود بازیهای رایانهای کاری کنیم که کودکان در حین بازی مدتی از رایانه فاصله بگیرند و کارهایی در بیرون از رایانه انجام دهند. یعنی به دنبال طراحی یک بازی هستیم که در مراحلی از بازی، کودک یک سری فعالیت بدنی انجام دهد، فعالیتهایی که مرتبط با بازی است و مرحلهای از مراحل بازی محسوب میشوند. ایوا سعی میکند که حضور وال ای را مخفی کند تا مبادا کاپیتان و روباتهای سفینه به حضور او پی ببرند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 13