مجله کودک 483 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 28

جدول مستطیل 48 خانهای افقی 1.شغل و پیشه- حرف همراهی. 2.اعتقاد قوی. 3.مقابل «جنوب»- رمز و راز. 4.اشاره به دور- عقیده و یقین. 5.کتاب شعر شاعر. 6.دلآزار کهنه!- کشور «مهاتما گاندی». عمودی 1.کلمهی آرزو- ویتامین انعقاد خون. 2.اشاره. 3.در عربی به معنای انار است و در فارسی به معنای داستان بلند. 4.خاندان- عدد دونده! 5.اساس و پایه و ریشه- حرف عدم همراهی. 6.انار آن معروف است. 7.جاری و رونده. 8.مقابل «خیر»- زرنگ و حیلهگر. . پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل 48 خانهای افسر ارشد هلند- سال 1940

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 28